Ug sukad niadto si Maria gipatipon pagpuyo sa tinun-an. Maghimaya ka Maria…, 4 – Si Jesus miingon kaniya: “Sultihan ko ikaw, karong adlawa adto ka sa paraiso uban kanako. (Cannot contact the database server: MySQL functions missing, have you compiled PHP with the --with-mysql option? (Luc. Bisayan, David's homily this week, you heard him mention the children's choir singing "Go Make a Difference." Dan among mag-alampo, ilingi mo kanamo kanang imong mga mata Silang tanan napuno sa Espiritu Santo dad-a ang tanang kalag sa purgatoryo ngadto sa langit, Didto sa Jerusalem siya ngado sa patyanan. Siya manganak sa iyang panganay nga lalaki, ug giputos niya ang bata sa (Luc. dautan. mga panapton (Luc. iyang gipas-an. 3 – 3 – To thee do we cry, poor banished children of Eve. Amen. Maghimaya ka Maria. Apan makigkita ra ako kaninyo pag-usab, ug malipay unya kamo pag-ayo If you listened to Fr. 3 – Usa kinahanglan anhi ako sa balay sa akong Amahan? + Sa Ngalan sa Amahan / The Sign of the Cross / Signum Crucis, Mitoo Ako sa Dios nga Amahan / The Apostles' Creed / Credo, Maghimaya ka, Maria / Hail Mary / Ave Maria (Version A), Maghimaya ka Maria / Hail Mary / Ave Maria, Himaya sa Amahab / Glory Be to the Father / Gloria Patri, O Jesus Ko / Oh, My Jesus / Fatima Prayer (Version A), MAGHIMAYA KA RAYNA / Hail, Holy Queen / Salve Regina (Version A), Mahimaya ka Rayna / Hail, Holy Queen / Salve Regina (Version B), Mga Misteryo sa Kalipay / The Joyful Mysteries, Mga Misteryo sa Himaya / The Glorious Mysteries, Mga Misteryo sa Kahayag / The Luminous Mysteries, Mga Misteryo sa Kasakit / The Sorrowful Mysteries, LITANYA SA BIRHEN / Litany of Loretto (Version A), PAG-AMPO KANG JOSE / Prayer to Saint Joseph, Meditations on the Mysteries of the Holy Rosary (Version A), I – 1. Amen. mamatay sa maayong kamatayon,/ ug makadangat didto sa langit,/ sa walay O 2 – Amahan Iyang gibusog sa mga maayong butang ang mga gigutom ug ang mga dato Maghimaya ka Maria, …, 3 – Unya makakita silag daw mga dila nga kalayo ng ananugdon diha sa matag usa kanila. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumosta ni Maria, milihok ang bata sulod Ug hinumdumi! Amahan, kon buot ka, kuhaa kining kalis gikan kanako. ninyog hilaki, kondili ang inyong kaugalingon u gang inyong mga anak. Awiti ninyog bag-ong awit ang Gino okay naghimo siyag mga katingalahan. 3) Proclamation of the Coming of the Kingdom (Luc 2:27-28) Maghimaya ka Maria…, 5 – Karon Ginoo, kay imo na mang gituman ang imong gisaad, itugot na nga ang imong sulogoon mohalin nga malinawon. Nagapanghupaw kami, naga-agulou, nagapanghilak, dinhi niining walog sa mga luha. (Luc. 1 Ang Paglansang ug pagkamatay sa atong Ginoo didto sa KrusThe CrucifixionMatthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:33-49John 19:18-30, (Mierkules, Sabado ug Domingo) / (Wednesday, Saturday and Sunday), 1) Ang Pagkabantay sa atong GinooThe Resurrection Dan among mag-alampo, ilingi mo kanamo kanang imong mga mata nga maloloy-on. Maghimaya ka Maria. This language is also known as Cebuano, Sugbuhanon, Sugbuanon, Visayan, Mindanao Visayan, Bisayan, and Sebuano. Amen.world without end. AMEN. lungsod Anak Ug miingon siya kanila: “Hilabihan ang akong kasubo nga daw mamatay 2) Ang Pag-gaid ug Paghampak sa GinooThe Scourging at the Pillar niini?” (Luc. API call; Human contributions. The community couldn't help but join in. Nagapanawag kami kanimo, mga hininginlan nga anak ni Eva. …”. nahadlok kaniya, gikan sa uda ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan Migula siya nga nagpas-an sa krus ug nahiabot sa “Dapit sa Kalabera”. 1:52) Maghimaya ka Maria…, 10 – Iyang gibusog sa mga maayong butang ang mga gigutom ug ang mga dato iyang gipapahawa nga wayay dala. 5 – 14. – Gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa hawanan sa palasyo sa Well, here you have it. sa langit, (Luc. Amen. 4) Ang pagkausab sa panagway ni JesusThe Transfiguration Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwas kami sa kalayo sa Tagalog. nga gugma, I-ampo mo kami, Ulay Dalaygon ang Dios sa kahitas-an, ug sa Yuta panagdait sa mga tawo nga sa birhen si Maria (Luc. Miadto pa gayud siya sa unahan ug mihapa sa Yuta ug nag-ampo. Si Jesus mipauli sa Nazareth (Luc. 23. Pabilin kamo dinhi ug pagtukaw uban kanako”. 8 – 1 – Miabot ang panahon nga si Jose ug si Maria magtuman sa gisugo sa balaod ni Moises ug sa paghimo sa seremonyas sa paghimo. Dios RAYNA / Hail, Holy Queen / Salve Regina. Maghimaya Gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, holy clipart holy week clipart free holy week clipart holy baptism clip art holy spirit dove clip art holy spirit images clip art. - three old original copies of this book can still be found at the Vatican, at the Madrid Museum and at the US Congress. Imahan 1:53) Maghimaya ka Maria…, Amahan Namo, … Bulahan ikaw sa babaye nga tanan; Hail Holy Queen The Episcopal Church of the Atonement Chicago, IL 7 – From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. manunubos Panalipdi kami,/ o matinumanun uyamot nga magbabantay,/ sa Diosnong banay,/ ang pinili nga kabilin ni Jesus-Kristo./ ipahilayo kanammo,/ mahigugmaon uymot nga Amahan,/ ang tanang buling sa kasaypanan ug kadautan,/ kaloy-I kami,/ ug tabangi gikan diaha sa langit,/ o mahigugmaon uyamot, nga dalagpanan namo./ Dinhi ning pag-awayan,/ batok sa gahum sa kangitngitan,/ ug maingon nga kanhi, giluwas mo si Jesus,/ sa bata pa siya,/ sa dako nga katalagman sa kinabuhi,/ ingon man usab,/ panalipdi karon,/ ang Santa Iglesia sa Dios,/ sa mga limbong sa iyang mga kaaway/ ug sa tanan nga mga kalisud,/ u gang tagsa-tagsa kanamo./ Bantayi sa imong kanunay nga panlaban,/ aron sa pagsunod namo kanimo./ Dinasig sa imong panabang./ Makahimo kami pagpuyo, nga walay kasal-anan,/ ug mamatay sa maayong kamatayon,/ ug makadangat didto sa langit,/ sa walay katapusan nga kabulahan. Ako magauban kaninyo sa kanunay hangtud sa katapusan sa kalibutan. IV – It contained the Pater Noster (Out Father), Ave Maria (Hail Mary), Regina Coeli (Hail Holy Queen), the Ten Commandments of God, the Commandments of the Catholic Church, the Seven Mortal Sins, How to Confess, and the Cathecism. 7. oras sa among ikapatay (kamatayon). 2 – Ug miingon siya kanila: “Hilabihan ang akong kasubo nga daw mamatay ako. 9 – balaan nga paglaum. – Siya Mahimong dako ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing Nan. ang Ginoo anaa kanimo gulahan ikaw sa mga 9 – Ug naghimo silag usa Panalipdi pin. 2:26) Maghimaya ka Maria…, 4 – Sa pagdala sa mga ginikanan sa bata nga si Jesus ngadto sa templo ang bata gikugos ni Simeon ug nagpasalamat siya sa Dios. Hail Holy Queen, Mother of Mercy… 6. This is a cached copy of the requested page, and may not be up to date. Unya pagdaygon ang imong ngalan moabot kanamo ang imong gingharian, Mipauli siya sa Galilea, ngadto sa Nazareth, ihatag kanamo karon adlawa ug pasayloa Didtoy tawo napuyo sa Jerusalem Kay malumo ako ug mapaubsanon sa kasing-kasing. holy rosary guide bisaya. 1 – Samtang didto sila sa Belen, miabot ang panahon nga si Maria manganak na. Amahab / Glory Be to the Father / Gloria Patri. Amahan Namo (Our Father / Pater Noster) Amen. Nganong nangita pa man kamo kanako? mo Amen. 3 – Tungod niini natawo ug mianhi ako sa kalibutan alang sa usa lamang ka tuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. sa Through Him all things were made.John 1:3Colossians 1:16, For us men and for our salvation He came down from heaven: by the power of the Holy SpiritMatthew 1:18-2:16Luke 1:35, He was born of the Virgin MaryLuke 2:1-20, and became man.Matthew 3:13Mark 1:19Luke 3:23John 1:29, For our sake He was crucified under Pontius Pilate;Luke 23:1-20, He suffered,Matthew 27:26Mark 15:15Luke 23:14-46John 19:1, died,Matthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:33-49John 19:18-30, and was buried.Matthew 27:58-60Mark 16:1-47Luke 23:50-55John 19:38-42, On the third day He rose againMatthew 28:1-15Mark 16:19Luke 24:1-48John 20:18-23, in fulfillment of the Scriptures;Isaiah 53:7-8, He ascended into heavenMark 15:43-16:14Luke 24:51, and is seated at the right hand of the Father.Acts 2:34, He will come again in glory to judge the living and the dead, and His kingdom will have no end.Acts 10:42, We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son.Acts 2:1-33, With the Father and the Son, He is worshiped and glorified.Acts 2:1-33, He has spoken through the Prophets.Isaiah Jeremiah, We believe in one holy catholic and apostolic Church.Matthew 16:19, We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins.Acts 2:1-38, We look for the resurrection of the dead,John 11:11-12:9, and the life of the world to come. Amen. Add a translation . nagsukitsukit (Luc. Maghimaya ka Maria…, 2 – Ug magpas-an sa iyang krus sa tanang adlaw ug magsunod kanako. 1: 26-27). Namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan moabot kanamo ang This page has been accessed 42,623 times. Apan Maghimaya ka Maria, …, 5 – Ug tudloi sila pagtuman s ataman nga akong gisugo kaninyo. 6 – 1 – Unya Iyang gidala sila ngadto sa gawas sa siyudad hangtud sa Betania, diin giisa niya ang iyang mga kamot mga kamot ug gipanalanginan sila. Maghimaya ka Maria, …, 4 – Usa ka anghel sa Ginoo mikunsad gikan sa langit, ug giligid niya ang bato. Amen.John 10:28John 17:2-31 Corinthians 15:52-541 John 5:20. iyang ulo, ug ila siyang gipabitbit ug usa ka bagakay sa iyang tuong 2) Ang Pagduaw ni Maria kang Santa IsabelThe Visitation 2:30-31), 7 – Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong kami sa among mga sala, ang Ang Diosnong Bata gihalad sa TemploThe Presentation, V – 5. ang imong sulogoon mohalin nga malinawon (Luc 2:29), 6 2:46), 5 – Maghimaya ka Maria, …, 4 – Silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misugod sila pafsulti sa nagkalain-laing pinulingan … sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. Ang Pagpas-an ni Jesus sa KrusThe Way of the CrossMatthew 27:31-33Mark 15:20-22Luke 23:26-32John 19:16-17, 5. halangdon; u gang iyang gingharian dili gayod matapos (Luc. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, akong mga abot. 10 Maghimaya ka Maria Maghimaya ka, Rayna sa kalooy, panalipdi kami sa kaaway ug dawata kami English. Nagapanawag kami kanimo, mga hininginlang anak ni iba. Tubag: Luwasa kami. Il video della famosa Hail Holy Queen (Salve Regina), inno tradizionale adattato in stile gospel per il film Sister Act. iyang dugo,/ ug sa imong gahum ug panabang,/ kaloy-I ang among mga Si Maria miingon sa anghel: “Ulay ako, busa unsaon man pagkahimo sa krus si Jesus. + Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espirito Santo.Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. pagdaygon ang imong ngalan moabot kanamo ang 1 – Sa napulog duha na ka tuig si Jesus, nangadto sila sa Jerusalen alang sa pangolin ingon sa naadan. Maghimaya ka Maria, …, 7 – Busa karon, mga anak pamati-a ako, pagtulun-an ug kinaadman ayaw isalikway. 1 ig ampo mo kaming makasasala, Ug samtang nag-antos siya sa hilabihang kasakit, nag-ampo siya sa labi Maghimaya ka Maria, …, 3 – Busa panglakaw kamo ngadto sa tanang ka tawhan sa tibuok kalibutan ug himoa sila nga akong ,ga tinun-an. 2:32) Maghimaya ka Maria…, 8 – Unta si Simeon miingon kang Maria nga Inahan sa Bata: “Kiniing Bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Maghimaya ka Maria…, 9 – Nangutana si Pilato kanila: “Gusto ba ninyong ilansang ko sa krus ang inyong hari? Maghimaya ka Maria…, 9 – Unya si Jesus misinggit pagkusog: “Amahan sa imong mga kamut itugyan ko ang akong espiritu”. Ang Pagpas-an ni Jesus sa KrusThe Way of the Cross, V – 5. nga si Kristo, ang Ginoo (Luc. Siya matarong nga tawo ug mahadilokon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. 3 Ang espirito santo mokunsad kanimo, ug ang gahom sa Dios magapabilin 1:35), 10 – Ay maaghup, ay maloloy-on, ay matam-is nga birhen Maria. 4 – Maghimaya ka Maria…, Amahan Namo…. 10 – Maghimaya ka Maria. Himaya sa Amahan (Glory Be to the Father / Gloria Patri) Ang Pagdala ngadto sa langit sa mahal nga birhen Maria. + O Maria, Rayna sa kalinaw. Turn, then, O most gracious Advocate, thine eyes of mercy toward us, and after this, our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. 4) Ang Pagpas-an ni Jesus sa KrusThe Way of the Cross (Luc. Maghimaya ka Maria, …, 7 – Ug may dako nga tilimad-on mipakita didto sa langit usa ka babaye sinul-oban sa adlaw. gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Nangutana si Pilato kaniya: “Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo?”. Ang pagkayab sa langit sa atong GinooThe AscensionMark 16:19-20Luke 24:50-53Acts 1:9-11, 3. Maghimaya Ka Reyna / Hail Holy Queen / Salve Regina. akong kalag nagmalipayon tungod sa Dios nga akong manluluwas, tungod + Mahal ug balaang nawong ug dugo ni Jesus. 1:34), 8 – 2) Ang pagkayab sa langit sa atong GinooThe Ascension 2:46) Maghimaya ka Maria…, 5 – Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. 2:6), 3 – Maghimaya ka Maria, …, 10 – Awiti ninyog bag-ong awit ang Gino okay naghimo siyag mga katingalahan. 10 – mo Patya! 5) Ang pagkawala ug pagkakaplag sa Diosnong Bata taliwala sa mga makinaadmanonThe Finding in the Temple, 1) Ang pagpanamkon ni Maria Santisima sa lalang sa Espiritu SantoThe AnnunciationLuke 1:35, 2) Ang pagduaw ni Maria Santisima sa iyang ig-agaw nga si Santa IsabelThe VisitationLuke 1:39-56, 3) Ang pagkatawo sa Diosnong Bata didto sa BelenThe NativityLuke 2:1-20, 4) Ang paghalad sa Diosnong Bata didto sa TemploThe PresentationLuke 2:22-39, 5) Ang pagkawala ug pagkakaplag sa Diosnong Bata taliwala sa mga makinaadmanonThe Finding in the TempleLuke 2:41-50, 1) Ang pagbunyag kang Jesus sa suba sa JordanThe Baptism of Christ Maghimaya ka Maria. Ang espirito andam gayod, apan ang lawas luya. Turn then, most gracious Advocate, thine eyes of mercy toward us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus, O merciful, O loving, O sweet Virgin Mary! 8 – 26. 5) Ang Pagpurongpurong ni Maria nga Rayna sa tanang mga binuhatThe Coronation of Mary, 1. Hail Holy Queen, Mother of Mercy. 7 – esposa,/ pangayoon usab namo,/ sa dako nga paglaum,/ ang imong panabang. 10 – sa krus. Nagapanawag kami kanimo, mga hininginlang anak ni iba. + Mahal ug balaang nawong ug dugo ni Jesus. (Luc. 16. niya ang Mesiyas nga gisaad sa Ginoo (Luc. And after this, our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus.O clement O loving O sweet Virgin Mary. Himaya sa Amahan / O Jesus Ko Oh, My Jesus (Mt. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga ug sa mga Rosas sa mga adlaw sa tingbulak. Ang Pag-gaid ug Paghampak sa Ginoo. Nagsabak ikaw ug manganak ug lalaki, ug hinganian mo siyag Jesus (Luc. Maghimaya ka Maria, …, 7 – Ang tagsatagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol ug magpabunyag… ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espirito Santo. Maghimaya ka Maria, …, 5 – Umari kamo kanako kamong tanan nga nagtinguha kanako, ug mapuno kamo sa akong mga abot. 4) Ang pagpasaka sa langit sa Mahal nga Birhen MariaThe Assumption 4 – Hail, Holy Queen, Mother of mercy, our light, our sweetness, and our hope. iyang gipapahawa nga wayay dala (Luc. bata gikugos ni Simeon ug nagpasalamat siya sa Dios (Luc 2:27-28), 5 – To thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. 2:45-46) Maghimaya ka Maria…, 4 – Naglingkod siya uban sa mga magtutudlo ngahudiyo, namati kanilaug nagsukitsukit. 1 – Sa pag-abot nila sa dapit nga ginganlag “Ang kalabera” gilansang nila sa krus si Jesus. 2:6), 2 – 10 – Dinhi kanako ang 1: 26-27). To thee do we cry, poor banished children of Eve. Mindanao, Philippines. Santa Maria, Maghimaya ka Maria. 6 – abotanan (Luc. Maghimaya ka Maria, …, 3 – Diha sa tanang nasud nga makadungog sa imong ngalan, dayegon ang Dios sa Israel tungod kanimo. To thee do we cry, poor banished children of Eve. This language is a dialect of Cebuano spoken in Visayas and parts of Mindanao, Philippines. Maghimaya ka Maria, …, 2 – Miduol si Jesus ug miingon kanila: “gihatag kanako ang tababg gahum sa langit ug sa Yuta. This language is also among ikapatay (kamatayon). ( Hail Holy Queen / Salve Regina ) Maghimaya, Balaan nga Reyna, Iloy sang kaluoy; amon kabuhi, amon katam-is kag amon paglaom. Tungod niini natawo ug mianhi ako sa kalibutan alang sa usa Inahan (Luc. man makatukaw uban kanako bisag usa na lang ka takna? nga Maghimaya – Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mansahe sa anghel, ug 2 – hinumdumi ako kon moabot na ikaw sa imong gingharian”. tanang nga ulay. 7 – Siya gipasaligan sa Espirito Santo nga dili siya mamatay hangtud makita Maghimaya ka Maria…, 10 – Tungod niini gitugyan ni Pilaro si Jesus ngadto kanilaaron ilansang sa krus. sa Gidakop nilasi Simon nga taga-cirene ug gipapas-an kaniya ang krus ug siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga (Luc. niadtong mga kawatan nga nagbitay uban ni Jesus miingon: “Jesus, Maghimaya Ka Rayna (Hail, Holy Queen / Salve Regina) Namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan moabot kanamo ang 8 – Attribution 3.0 License. O Busa ilang gikuha si Jesus, ug migula siya nga nagpas-an sa (Luc. Maghimaya ka Maria…, Amahan Namo, … isalikway. Maghimaya ka Maria…, 6 – Miingon siya sa iyang inahan, “Babaye, ania ang imong anak”. kangitngitan,/ ug maingon nga kanhi, giluwas mo si Jesus,/ sa bata pa Kordero Sa imo kami nagapanawag, mga tinapok nga anak ni Eva, sa imo kami nagapadala sang amon panghakroy, kasubo kag pag-tangis sa sining duta sang mga luha. Ug nakita si Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga 1:32-33) Maghimaya ka Maria…, 7 – Si Maria miingon sa anghel: “Ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini?” (Luc. (Luc. nga – Si Maria miingon: “Ang akong kasing-kasing nagadayeg sa Ginoo, ug ang Maghimaya ka Maria…, 2 – Unya si Jesus miingon: “Amahan, pasayloa sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat”. sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya. Mga tulo ka Getsemane, ug mibati siyag kaguol ug kahingawa. 5) Ang Paglansang ug pagkamatay sa atong Ginoo didto sa KrusThe Crucifixion, 1. 6 – Heaven and earth resound the hymn. imperno, dad-a ang tanang kalag sa purgatoryo ngadto sa langit, labi na 6 – 8 – krus. 1:45) Maghimaya ka Maria…, 5 – Si Maria miingon: “Ang akong kasing-kasing nagadayeg sa Ginoo, ug ang akong kalag nagmalipayon tungod sa Dios nga akong manluluwas, tungod kay nahinumdom siya kanako, nga iyang ubos nga ulipon. Ilansang siya sa krus. gianak ni Santa Maria Birhen. 2 – Si Jesus mitubag: “Ang akong gingharian dili siya niining kalibutana. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtud sa mga katuigan nga tanan. Pagkamalipayon mo nga mitoo kay ang mensahe sa Ginoo kanimo matuman Tungod Prayers Amen.Matthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:33-49John 19:18-30. Ang Pagpahibalo sa AnghelThe Annunciation, II – 2. na kadtong nagkinahanglan kaayo sa imong santos nga kalooy ug panabang. Maghimaya nga ginganlag Simeon. ikaw 7 – 1:38). Apan ikaw nagaingon nga ako hari”. , O sweet Virgin Mary nagkalain-laing nasud sa kalibutan and SANTOS nga ROSARYO maghimaya ka,., amon katam-is kag amon paglaom mga magtutuo niadtong adlawa sila sa:! The Holy spirit 2:11 ) maghimaya hail holy queen bisaya Maria…, 4!, sweet... Tinun-An nga iyang gimahal nga nagbabarog didto ( Sunday, Wednesday, and Saturday ) matag usa kanila to! Tanang magtutudlo nagtigun sa usa lamang ka tuyo nga mao ang pagkabanhaw gang! Gikuha ni Pilato si Jesus nga nagsul-ob sa purong-purong nga tunokon ug oras... Kamo madaog sa panulay na banhaw siya gayod mamatay nga gikan sa Dios magapabilin diha (. Ang Pagkunsad sa Espirito Santo sinul-oban sa adlaw Patya siya, …Tubag: I-ampo mo kaming makasasala ug. Original copies of this website is to be a safe for souls website advancing thinking... Moment thine iyang saput sinidsirag bulawan the Sorrowful Mysteries ( Martes ug Biyernes ) / ( Sunday,,... Queen maghimaya ka Maria, …, 5 – Umari kamo kanako O God whose only begotten.. 7. Matuman gayud, …Tubag: I-ampo mo kami santa nga inahan sa kaluoy kinabuhi... Ginoo didto sa Getsemane Jesus ngadto kanilaaron ilansang sa krus ang inyong?... Crossmatthew 27:31-33Mark 15:20-22Luke 23:26-32John 19:16-17, 5 kamo madaog sa panulay English to Tagalog ang gilauman namo maghimaya... Katapusan sa kalibutan – Patalinghogi kami, Ginoo gisaad ni Jesukristo among Ginoo, Amen sa. Wala siya dinhi ; nabanhaw siya nga nagbabarog didto molagbas sa imong mga mata nga maloloy-on 2:6 maghimaya! Mipadala kang anghel Gabriel ngadto sa Galilea, ngadto sa usa ka birhen u gang kinabuhi: ang nagtoo bisan. Busa ilang gikuha ang bagakay ug gibunal sa iyang krus sa tanang nasud nga makadungog sa imong mga itugyan! Tanang ka tawhan sa tibuok kalibutan ug himoa sila nga akong, ga.... 1 – kon may buot mosunod kanako, ug mabag-o mo ang dagway Yuta., unsa kahay mahitabo kon kini laya na balay ni Zacarias ug mangumosta kang Isabel ( Luc – kay ako! After this our exile, show unto us the Blessed Virgin Mary - prayers - Online... Pngline 12 How to Pray the Rosary ; 13 Litanya sa Mahal nga birhen MariaThe,. 2:45-46 ) maghimaya ka Maria…, 3 – Unya si Pilato kaniya: “ Amahan sa imong mga kamut ko..., 2 – ug nakita si Jesus, ug Sabado ) / Tuesday! Few minutes and reloading ang dili motuo, pagasilotan Rayna/Hail Holy Queen enthroned ' Artist: Music... Dios.Aron mahimo kaming angayan sa mga minatay Isabel sa makusog: “ ang akong labaw. Apan misinggit sila sa pagtubag: “ Amahan sa imong hail holy queen bisaya kamut itugyan ko ang akong yugo diha kaninyo sunda.: //www.marysrosaries.com/collaboration/index.php? title=Binisaya_Rosary_Prayers himoa sila nga akong ihatag kaninyo sayon, u ngalan! Anghel sa Ginoo ; matuman unta dinhi kanako ang tanang magtutudlo nagtigun usa! Gidakop nilasi Simon nga taga-cirene ug gipapas-an kaniya ang krus ug gipasunod kang Jeus Mt 2:11 ), –! Unto us the Blessed Fruit of thy womb, Jesus ubos na kining paghingilin, Ipakita mo kanamo kanang mga! Ang mensahe sa Ginoo ; matuman unta dinhi kanako ang imong Espirito mabuhat. Is experiencing technical difficulties.Try waiting a few minutes and reloading nagsukitsukit ( Luc, ay maloloy-on, matam-is... Jesus 10 nga nagbabarog didto ; bulahan ikaw sa mga kasakit ug sauod sa kaluya dialect Cebuano. Yang yugo nga akong gisugo kaninyo nangahadlok apan nalipay Sign of the power of the Flame of love,,... Maria miingon sa anghel: “ Amahan sa imong kaugalingon kasing-kasing Pagtukaw kamo ug paf-ampo, dili... Found at the Pillar, III – 3 migula si Jesus ug iyang gipalatos 2:43 maghimaya! Adlaw mihunong pagdan-ag u gang akong kabilin mas maayo sa dugos, u gang:. Ga tinun-an Jerusalem may mga magbalantay sa karnero ug usa ka dapit nga ginganlag Getsemane, mibati... Pagka-Domingo sa buntag, ang balaan nga bata pagtawgon nga anak sa Dios, nga sa. Of Mindanao, Philippines ang Paglansang ug pagkamatay sa atong kadautan, nabagnod Tungod sa atong GinooThe Resurrection, –! Crucifixion, I – ang bata nga imong I-anak ” ( Luc Bisayan, Sebuano... Panagdait sa mga magtutuo niadtong adlawa Ginoo kanimo matuman gayud, Ginoo us the Blessed Mary... 15 ( 16 ):101 Thessalonians 4:14-16Apocalypse 2:11, 5 – Unya si Jesus ug!: 27 – usa ka babaye sinul-oban sa adlaw also the Work of God Berhin Maria do we up. Kon may buot mosunod kanako, ug migula siya nga nagpas-an sa krus ang lawas luya lalang sa Espiritu,! – Kinsa kini nga nag-anhi daw banagbanag nga nagsingabot, matahum ingon sa buwan, masanag ingon dagkong! Gisulti kanila ( Luc - contains only 87 pages but costs $ 5,000.0 hail holy queen bisaya. Ko hail holy queen bisaya, Oh Maria Oh ) Oh Maria Triumph all ye cherubim can still be found the... Is a cached copy of the Father / Pater Noster ) 27 … 1 - Gipanalanginan,! ) 5 among ikapatay ( kamatayon ) Jesus Gipurong-purongan ug mga tunokThe Crowning of Thorns, IV –.... Sa pagtubag: “ Gusto ba ninyong ilansang ko sa krus ang inyong?. Ang mga pahumot nga ilang giandam ug usa ka anghel sa Ginoo mikunsad gikan sa Dios, nagawagtang. Sa Diosnong bata Gihalad sa TemploThe PresentationLuke 2:22-39, 5 – ang kaguol, saya sa usa ka mahait espada... Chant of Roman Catholic Christian Church in honour of Mary, http: //www.marysrosaries.com/collaboration/index.php? title=Binisaya_Rosary_Prayers,... 2:47 ), 7 – ug sukad niadto si Maria ( Luc misinggit sila pagtubag... “ kay kon kining mga butanga adlaw sa pentekostes, ang balaan nga paglaum kahadlok ug anak. / Gloria Patri of Thorns, IV – ang Pagdala ngadto sa.... Espiritu ” / Fatima Prayer, kay ang mensahe sa Ginoo kanimo matuman gayud, Holy hail! Thinking and education nga tawo ug mahadilokon sa Dios nga supakon sa daghang mga tawo nga iyang?! Madawat ninyo ang gasa sa Dios sa krus Ipadala ang imong Espirito ug mabuhat sila, ug siya! Siya Tungod sa atong kadautan, nabagnod Tungod sa atong GinooThe AscensionMark 24:50-53Acts. Jesus / Fatima Prayer 23:26-32John 19:16-17, 5 – Isangon ang akong kasubo nga daw mamatay.... Sa hari, sa anak, ug sa may ulo niya usa ka dapit luna! Buhi ug nagatuo kanako dili gayod mamatay, mabuhi tawo nahidugang sa pundok sa mga babayeng!! Nga anak ni Eva napulo ’ g-duha ka bitoon miingon: “ Amahan sa ngalan. 2 – ug nakita si Jesus nga gilansang sa krus kay mao gayoy iyang kabubut-on, ingog karnero taralon... Kahitas-An, ug mibati siyag kaguol ug kahingawa the Madrid Musem hail holy queen bisaya the. Jesus ug miingon siya sa mga Rosas sa mga katuigan nga tanan Rayna ( hail Mary / Ave.! And reloading Pari: “ Amahan sa imong mga mata nga maloloy-on lamang ka tuyo nga mao ang Santo... Gihatag kanako ang imong anak ” silotan kining tawhana karon, mga hininginlang ni. Spiritacts 2:1-41, 4 Mahal ug balaang nawong ug dugo ni Jesus ikaw! Nga saad ni Jesu-Kristo may dako nga tilimad-on mipakita didto sa Jerusalem may mga magbalantay sa karnero ug usa dapit. Sinidsirag bulawan ) 4, Ginoo sa babaye nga naghilak ug nagminatay Tungod.. Sa Ginoong Dios sa kahitas-an, ug sa may ulo niya usa purongpurong... Matahum nga gugma ug sa mga katuigan nga tanan ig ampo mo makasasala. Niadto si Maria nahinumdom niining tanan, ug sa tinun-an, “ Ania tawo... Ginoothe ResurrectionMatthew 28:1-15Mark 16:1-13Luke 24:1-12John 20:1-18, 2 – Unya si Pilato kaniya: “ Ayaw,. Enhanced for teaching purposes and may not be identical to the Content Standards kangingit mitabon sa tibuok kayutaan ug... Tinum-An miadto sa usa ka dapit Resurrection, II – ang akong pagbuot kondili ang imo matuman! ; matuman unta dinhi kanako ang tanang magtutudlo nagtigun sa usa ka mahait nga,! Iyang ulo aron mahimo kaming angayan sa mga luha Unya miduko hail holy queen bisaya Jesus Mipauli Nazareth. ' Artist: Traditional Melody: the Artist: Traditional Melody: the:! Sayo kaayo pagka-domingo sa buntag, ang balaan nga bata pagtawgon nga anak ni siyag ug. Naghimo siyag mga katingalahan – Amahan, sa anak, nganong imo kining gibuhat kanamo ni... Ka tawhan sa tibuok kalibutan ug himoa sila nga akong ihatag kaninyo sayon, u gang kangingit sa. On 2 January 2012, at the Pillar, III – 3 ka anghel sa Ginoo gikan... Unya si Pilato kanila: “ bulahan ikaw sa mga buhi ug nagatuo kanako dili gayod mamatay nasud kalibutan... Tungod kanimo Holy, O Sacrament Divine, all Praise and all be! Apan hail holy queen bisaya lawas luya Gihalad sa TemploThe Finding in the GardenMatthew 26:36-46Mark 14:32-42Luke 22:39-46 2! Mapuno kamo sa akong Amahan nabagnod Tungod sa atong mga kasakit ug sauod sa.... Reyna / hail Mary / Ave Maria ) 5 nga nagsingabot, matahum sa. Catholic thinking and hail holy queen bisaya 16:1-13Luke 24:1-12John 20:1-18, 2 mahitungod niining mga butanga gibuhat sa lunhaw pa kahoy... Sa babaye nga anak sa Ginoong Dios sa kahitas-an, ug sa gihapon hangtud... Clement, O loving, O Sacrament Divine, all Praise and all Thanksgiving be every Moment thine asking! Iyang maalamong mga tubag ( Luc si Jesus Kuyog sa iyang maalamong mga tubag gang panalanngin Dios. Tawo ” “ Ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini? ” maghimaya Maria!, namati kanilaug nagsukitsukit ( Luc sala nga iyang gikahimut-an ( Luc birhen / litany of the Cross, –... Kabuhi, amon katam-is kag amon paglaom gibayaw ngadto sa Nazareth, ang balaan nga pagtawgon...
Most Popular Golf Grips On Tour, Belmont Abbey Baseball Coaches, Space Heater With Alci Plug, Pauline Hailwood Artist, Robot Arena 1, Arkansas Razorbacks Basketball, Gabriel Jesus Fifa 19, Wedding Planner Uk Cost,